خیر. شما مجاز هستید که معاملات خود را تا روزها نگه دارید.
به عبارتی محدودیت زمانی برای نگهداری معاملات درازمدت نخواهید داشت.