بله، تمامی افراد فارسی زبان میتوانند از خدمات مجموعه ما استفاده کنند. در آینده پس از اتمام مراحل قانونی بصورت بین المللی به تمام دنیا خدمات ارائه خواهیم کرد.