چنانچه به هر دلیلی قبل از شروع معاملات خود از ادامه فعالیت در این مجموعه منصرف شدید کل وجه پرداختی را تا 72 ساعت کاری به حساب شما عودت خواهیم داد.
توجه داشته باشید عودت وجه در حالت فریز حساب تنها تا یک ماه پس از ثبت خرید امکان پذیر می باشد. چنانچه حساب معاملاتی به شما اختصاص داده شود فقط تا قبل از انجام معامله و فرصت شروع یک هفته ای مهلت انصراف جهت عودت وجه خواهید داشت.
قانون عودت وجه در حسابهای اختصاص یافته شامل حسابهایی که قبلا فریز بوده اند نمیگردد.