بله، شما میتوانید در دو پلن مجزا در مراحل چالش ها و دریافت سرمایه معامله کنید.
جهت ادغام حساب ها پس از ورود به مرحله دریافت سرمایه، میتوانید درخواست خود را به واحد پشتیبانی ارجاع دهید.