بله با اینحال مستحضر باشید که باز نگه داشتن یک معامله و انتقال آن به روزهای آتی به عنوان یک روز معاملاتی جدید محسوب نخواهد شد.
لازم به ذکر است معاملات غیر مجاز شامل معاملات خبری و معاملات زیر یک دقیقه، روز معاملاتی محسوب نخواهد شد‌.