بازنشانی حساب: چنانچه پس از پایان دوره و تکمیل 5 روز معاملاتی، در مراحل ارزیابی و راستی آزمایی حساب شما مثبت و تمام معاملات بسته شده باشد، در حالی که نقض قوانین صورت نگرفته باشد، میتوانید درخواست خود را جهت بازنشانی حساب ظرف مدت 24 ساعت در کابین شخصی خود ثبت نمایید. پس از بررسی، حساب جدید با اطلاعات بالانس اولیه(پلن خریداری شده) برای شما ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است استفاده از این امکان نامحدود بوده و چنانچه واجد شرایط باشید، میتوانید درخواست خود را ثبت کنید.

تمدید حساب: همانند شرایط بازنشانی چنانچه پس از پایان دوره و تکمیل 5 روز معاملاتی، در مرحله ارزیابی حساب شما مثبت و بدون نقض قوانین باشد، میتوانید درخواست خود را جهت تمدید حساب ظرف مدت 24 ساعت در کابین شخصی خود ثبت نمایید. پس از بررسی، حساب شما به مدت 10 روز تمدید خواهد شد. لازم به ذکر است این امکان برای هر حساب فقط در مرحله ی ارزیابی و تنها یک بار قابل استفاده می باشد.