هر نوع مدرک شناسایی که نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و شماره مدرک هویتی را جهت صحت سنجی شفاف سازد برای ما قابل تائید است. این مدارک میتواند شامل کارت ملی، شناسنامه، و یا پاسپورت باشد. (توجه داشته باشید کارت بانکی و کارت خودرو شامل مدارک هویتی نمی باشند)