حداقل برداشت سود جهت پرداخت 5 دلار می باشد. چنانچه حساب شما مثبت 5دلار باشد سهم سود شما پرداخت خواهد شد.