تقسیم سود 80 درصد برای تریدر و 20 درصد برای مجموعه است. لازم به ذکر است درصورت رعایت حدضرر روزانه کمتر از 3درصد و حدضرر کل کمتر از 5درصد در 3ماه متوالی، سهم سود تریدر میتواند تا 90 درصد افزایش یابد.