زمان انجام یک معامله بایستی بیش از 1دقیقه و به عبارتی دست کم 61 ثانیه باشد، درصورتی که معامله کمتر از 1دقیقه به طول بیانجامد نقض قانون تلقی شده و تنها ضرر آن معامله محاسبه خواهد گردید.
لذا کسب سود در معاملات زیر 1دقیقه در پنل آنالیز شما لحاظ نخواهد شد.