این دو مرحله صرفاً برای سنجش عملکرد شماست که باید توانایی خود برای کسب سود را به ما ثابت کنید. بعبارتی ریسک کپی ترید برای کسانی که در دو مرحله ابتدایی هستند بالاست. چنانچه توانایی شما در دو مرحله به ما اثبات شد، آنگاه با افتخار شما معامله گر مجموعه traderscombat هستید و سپس میتوانیم تقسیم سود را با شما انجام دهیم.