در حال حاضر تمامی پرداخت و دریافت ها از طریق تتر انجام می شود.