پیش از آن که تصمیم بگیرید با مجموعه تامین سرمایه ما کار کنید، می خواهیم مطمئن شویم تمامی اصول و اجزای کار را میدانید.

برای اخذ سرمایه توسط ما، می بایست در دو مرحله شرکت کنید. مرحله اول “ارزیابی” و مرحله دوم “راستی آزمایی” است که در مرحله راستی آزمایی اطمینان حاصل میکنیم شما مرحله ارزیابی را به طور شانسی نگذرانده اید.

سرمایه ها متنوع است. شما بر اساس نیاز خود، میتوانید مبلغ درخواست سرمایه خود را انتخاب، و سپس آن را در یک حساب معاملاتی دریافت کنید. همچنین میتوانید در پنل آنالیز وبسایت بصورت کامل فرایند حسابتان را مشاهده کنید.