هیچ گونه ممنوعیتی در نگهداری معاملات و انتقال آن به روزهای بعد وجود ندارد.
مستحضر باشید که نگهداری یک معامله و انتقال آن به روزهای آتی, بعنوان یک روز معاملاتی محسوب خواهد شد.