با اولین روز معاملاتی (اولین روزی که در آن معامله صورت گیرد) مرحله ارزیابی یا راستی آزمایی شروع و مدت زمان آن به ترتیب 30 و 60 روز تقویمی ادامه خواهد داشت.
توجه داشته باشید فرصت شروع مراحل، پس از دریافت حساب معاملاتی یک هفته خواهد بود، چنانچه پس از گذشت 7روز تقویمی اولین معامله خود را انجام ندهید، شروع مرحله از تاریخ ارائه حساب معاملاتی محاسبه خواهد شد.
مثال برای زمان شروع معاملات در مراحل ارزیابی و راستی آزمایی:
برای مثال در روز دوشنبه ساعت ۱۵ حساب معاملاتی شما در کابین پراپ قابل مشاهده شده است.
حالت اول : شما اولین معامله خود را در روز پنج شنبه (قبل از اتمام فرصت یک هفته ای ) انجام خواهید داد ، در حال حاضر شما ۳۰ روز تقویمی از روز پنجشنبه فرصت دارید تا چالش خود را تکمیل نمایید
حالت دوم : شما اولین معامله خود را در روز دوشنبه ی هفته بعدی در ساعت ۱۶ (بعد از گذشت یک هفته از دریافت حساب ) انجام خواهید داد ، در این حالت تاریخ شروع چالش شما از زمانی که حساب را دریافت نموده اید محاسبه خواهد شد.